පලකළ දිනය - December 2, 2018

අනු අංකය ලි. අංකය  පිරිවෙණ සහ ලිපිනය  පරිවේනාධිපති  දු.කථන විද්‍යුත්
1 ඊඩි/1/8/1/කළු/01 කළු/ශ‍්‍රි ධර්මපාල මහ පිරිවෙන, බෙල්ලන පූජ්‍ය අලුත්ගම ධම්මපාල හිමි 714410249
2 ඊඩි/1/8/1/කළු/02 කළු/ සිරිනිවාස විද්‍යායතන පිරිවෙන, වලගෙදර පූජ්‍ය ඌරගහ සිරිධම්ම නා හිමි 714410725
3 ඊඩි/1/8/1/කළු/03 කළු/ විද්‍යාරාජ මූලික  පිරිවෙන ගොරකාපොළපානදුර පූජ්‍ය ටී . රතනසිරි හිමි 714445406
4 ඊඩි/1/8/1/කළු/04 කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මගුප්ත මූලික  පිරිවෙන පයාගලදකුණ පූජ්‍ය කඹුරුපිටියේ මුනින්දවංශ හිමි 717693412
5 ඊඩි/1/8/1/කළු/05 කළු/ ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම මහ   පිරිවෙන කන්දේවිහාරයඅළුත්ගම පූජ්‍ය මාගල රාහුල හිමි 717511453
6 ඊඩි/1/8/1/කළු/06 කළු/ශ‍්‍රී පුර්වාරාම ධර්මවිජය මූලික  පිරිවෙනදකුණු කළුතර පූජ්‍ය මෙදේරිපිටියේ රාහුල හිමි 713362006
7 ඊඩි/1/8/1/කළු/07 කළු/ප‍්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන, මොල්ලියගොඩවාද්දුව පූජ්‍ය තල්පිටියේ ධම්මරතන හිමි 714401214
8 ඊඩි/1/8/1/කළු/09 කළු/ නාලන්දා විද්‍යායතන  පිරිවෙන, කුඩාඋඩුවහොරණ පූජ්‍ය ඉංගිරියේ උදිත  හිමි 342254482
9 ඊඩි/1/8/1/කළු/10 කළු/ ශ‍්‍රී සෞගත විද්‍යාල මූ.  පිරි.රන්කොත් විහාරයපානදුර පූජ්‍ය වැහිගල කස්සප හිමි 773771636
10 ඊඩි/1/8/1/කළු/11 කළු/ ශ‍්‍රී සුමංගල විද්‍යායතන පිරිවෙන, පාන්තියමතුගම පූජ්‍ය ඉඹුලේතැන්නේ වජිර හිමි 071 – 8023207
11 ඊඩි/1/8/1/කළු/12 කළු/ විද්‍යාසාර විද්‍යායතන පිරිවෙන, කළුතර – උතුර පූජ්‍ය එළමල්පොත පඤ්ඤාතිස්ස හිමි 342229274
12 ඊඩි/1/8/1/කළු/13 කළු/ සද්ධර්මාකර  විද්‍යායතන පිරිවෙන, පිංවත්තපානදුර පූජ්‍ය කොහොලානේ වසුබන්‍ධු හිමි 714511906
13 ඊඩි/1/8/1/කළු/14 කළු/ ග‍්‍රන්ථාකාර මූලික  පිරිවෙන, තෙබුවන පූජ්‍ය කරතොට ධම්මසිරි හිමි 0712321316
14 ඊඩි/1/8/1/කළු/15 කළු/ ප‍්‍රතිරාජ මහ පිරිවෙන,  අගලවත්ත පූජ්‍ය පිඹුරේ සෝමරතන හිමි 718023191
15 ඊඩි/1/8/1/කළු/16 කළු/ශ‍්‍රී අභයරාජ මූලික  පිරිවෙන නාරවිලමතුගම පූජ්‍ය මාදම්පේ ධම්මින්ද හිමි 077 – 6346280
16 ඊඩි/1/8/1/කළු/18 කළු/ විද්‍යාරත්න විද්‍යායතන  පිරිවෙන පානදුර පාරහොරණ පූජ්‍ය ඔපල්පේ ඤාණසිරි හිමි
17 ඊඩි/1/8/1/කළු/19 කළු/ සිරි ඉන්ද්‍රසභ මූලික  පිරිවෙන බෝපිටියමතුගම පූජ්‍ය පුහාඹුගොඩ විජිතනන්ද හිමි 071 – 9970026
18 ඊඩි/1/8/1/කළු/20 කළු/ විද්‍යාරාම විද්‍යායතන පිරිවෙන, මීගහතැන්න පූජ්‍ය පෑබොටුවේ සුරියවිමල හිමි 342284004
19 ඊඩි/1/8/1/කළු/22 කළු/ ධර්මාරාම මූලික  පිරිවෙන දෙදියවලවස්කඩුව පූජ්‍ය කදුරුදූවේ සුගතවංශ හිමි 777307058
20 ඊඩි/1/8/1/කළු/23 කළු/ ශ‍්‍රී සද්ධර්මෝදය මූලික  පිරිවෙන වලපොලපානදුර පූජ්‍ය වත්තේගෙදර අරියසිරි හිමි 718111989
21 ඊඩි/1/8/1/කළු/24 කළු/ ශ‍්‍රී ඥාණාලෝක මහ පිරිවෙන අතුරබුලත්සිංහල පූජ්‍ය කොබවක නාලක  හිමි 754005603
22 ඊඩි/1/8/1/කළු/25 කළු/ විද්‍යාශේඛර මූලික  පිරිවෙන බැල්ලපිටියහොරණ පූජ්‍ය කොස්වානේ් නන්දසාර හිමි 718420168
23 ඊඩි/1/8/1/කළු/26 කළු/ ගල්ලෙන රජමහවිහාර මහ  පිරි වරකාගොඩනෑබොඩ පූජ්‍ය කිතුල්ගොඩ දේවානන්ද හිමි 718074574
24 ඊඩි/1/8/1/කළු/28 කළු/ ශ‍්‍රී දස්සනසාර ධර්මායතන මූලික පිරි‌ෙවෙන, බෝම්බූවලකළුතර පූජ්‍ය දනවල චන්දවිමල  හිමි 718362920
25 ඊඩි/1/8/1/කළු/29 කළු/ සිරි සරණංකර මහ  පිරි  අශෝකාරාමයකළුතරඋතුර  පූජ්‍ය වැලිකල පඤ්ඤාකර හිමි 034 – 2238675
26 ඊඩි/1/8/1/කළු/30 කළු/ සිරි නන්දන ත‍්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිමලේගොඩපයාගල පූජ්‍ය පලාතොට පඤ්ඤානන්‍ද හිමි 714485375
27 ඊඩි/1/8/1/කළු/31 කළු/ ශ‍්‍රී විමලකිර්ති  මූලික  පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුර පූජ්‍ය කෝංගල තිලකසෝම  හිමි 714401166
28 ඊඩි/1/8/1/කළු/33 කළු/ශ‍්‍රී විජයසෞගත මහ පිරිවෙන  වලාන, පානදුර පූජ්‍ය පින්වත්තේ අනුරුද්ධ හිමි 714393591
29 ඊඩි/1/8/1/කළු/34 කළු/ විද්‍යාවර්ධන මූලික  පිරිවෙන දීපාලෝක විහාරය,ඉංගිරිය පූජ්‍ය නමිබපාන සුදම්ම හිමි
30 ඊඩි/1/8/1/කළු/35 කළු/පාහියන් ජාත්‍යාන්තර භික්‍ෂු පුහුණු පිරිවෙන,  බුලත්සිංහල පූජ්‍ය උස්ගල වප්ප හිමි 718548582
31 ඊඩි/1/8/1/කළු/36 කළු/ ශ‍්‍රී උපරතන  මූලික  පිරිවෙන ලෙව්වන්දුව, වැලිපැන්න පූජ්‍ය මහවැව සුගතසිරිහිමි 714436891
32 ඊඩි/1/8/1/කළු/37 කළු/ ශ‍්‍රී ඝනානන්ද මූලික  පිරිවෙන  වීදාගම, බණ්ඩාරගම පූජ්‍ය වෙලචහල ජනානන් හිමි 714927641
33 ඊඩි/1/8/1/කළු/38 කළු/ සිරි මහ මිහිදු මූලික  පිරිවෙන   සමුද්‍රාරාමය,  වාද්දුව පූජ්‍ය හල්වතුරේ චන්දරතන හිමි
34 ඊඩි/1/8/1/කළු/39 කළු/ සුනන්දාරාම  මූලික  පිරිවෙන   ඕවිටිගල, මතුගම පූජ්‍ය  ඕවිටිගල සුමේධ  හිමි
35 ඊඩි/1/8/1/කළු/40 කළු/ ශ‍්‍රී ගංගාතිලක මූලික  පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුර පූජ්‍ය කොටනෙලූවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි
36 ඊඩි/1/8/1/කළු/41 කළු/ශ‍්‍රී පුඤ්ඤාරතන මූලික  පිරිවෙන කිඳෙල්පිටිය, මීල්ලෑව පූජ්‍ය පරගහකැලේ නාලක හිමි
37 ඊඩි/1/8/1/කළු/42 කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මායතන භික්‍ෂු පුහුණු මූ පිරි උඩවෙල පාර,  අගලවත්ත පූජ්‍ය මහගම ජනානන්ද හිමි
38 ඊඩි/1/8/1/කළු/43 කළු/ වික‍්‍රමශීලා මහ පිරිවෙන,  බණ්ඩාරගම පූජ්‍ය රොටුඹ පේමරතන හිමි
39 ඊඩි/1/8/1/කළු/44 කළු/ සිරි සීලසුමන මූලික  පිරිවෙන කළුවාමෝදර, අළුත්ගම පූජ්‍ය මොරගල්ලේ අරියවිමල හිමි
40 ඊඩි/1/8/1/කළු/45 කළු/ ශ‍්‍රී සරණතිස්ස මූලික  පිරිවෙන මොරගහහේන, මිල්ලෑව පූජ්‍ය දිවලකඩ සද්ධාතිස්ස හිමි
41 ඊඩි/1/8/1/කළු/46 කළු/ විද්‍යාසෝම මූලික පිරිවෙන, ශ‍්‍රී මහා බෝධි විහාරය, මොරොන්තුඩුව පූජ්‍ය විහාරමුල්ලේ සුමනරතන හිමි
42 ඊඩි/1/8/1/කළු/47 කළු/ ශ‍්‍රී පඤ්ඤානන්ද මූලික පිරිවෙන, මං හන්දිය, කාලවිල, බේරුවල පූජ්‍ය දාම්මල සුමන හිමි
43 ඊඩි/1/8/1/කළු/48 කළු/ විජයගිරි මූලික  පිරිවෙන, කෝරලඉම, ගෝ්නපොල හංදිය පූජ්‍ය දෙනගම ඤාණින්ද හිමි
44 ඊඩි/1/8/1/කළු/49 කළු/ ශ‍්‍රී ධම්මාලෝක මූලික  පිරිවෙන රැුටියල, ගෝවින්න පූජ්‍ය මොරපිටියේ ධම්මතිලක හිමි
45 ඊඩි/1/8/1/කළු/50 කළු/ශ‍්‍රී ධම්මරතන මූලික  පිරිවෙන, ශ‍්‍රී නන්දාරාමය, කඳන්හේන, හොරණ පූජ්‍ය කොබවක සීවලි හිමි
46 ඊඩි/1/8/1/කළු/51 කළු/සිරි පේමරතන මූලික පිරිවෙන,  බණ්ඩාරගම

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment