පලකළ දිනය - November 23, 2018

අනු අංකය

ලි. අංකය

පිරිවෙණ සහ ලිපිනය 
පරිවේනාධිපති
දු.කථන
විද්‍යුත්
ඊ.ඩී. 1/8/6/ කුරු/20 කු/බෝධිගුප්ත පිරිවෙණ, දෙණගමුව, පොල්ගහවෙල හැඩිපන්නල පඤ්ඤාලෝක හිමි 0718440092 / 0372243093 bgp1912@gmail.com
ඊ/ඩී/1/6/8/කුරු/13 ව/කු/ඉ/ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මූලික පිරිිිවෙන, කු/කුඹුක්වැව. ඉබ්බාගමුව ඇතුමල්පිටියේ ධම්මාරාම හිමි 0718425715 / 0372054954 dhrama4u@gmail.com
ඊඩී/3/8/6/නික/03 ව/ම ශ්‍රී ජයන්ති මහා පිරිවෙන, මඩහපොල පූජ්‍ය මඩහපොල විමලජෝති හිමි 0712952240 / 0777786397 madahapola.wimalajothi85@gmail.com

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment