පලකළ දිනය - November 23, 2018

ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම සහ ලිපිනය පරිවෙනාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංක විද්‍යුත් ලිපිනය
2/පිරි/1/මහ/41 ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස විද්‍යාප්‍රදීප මූලික පිරිවෙන, කුඩාපීලිගම, ගෙලිඔය. කුඩාපීලිගම නන්ද හිමි 0812218721 / 0718218721 vennanda@gmail.com

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment