ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3 වසර

දෙමළ විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:49:02+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, දෙමළ, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

ත්‍රිපිටක ධර්මය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:42:15+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, ත්‍රිපිටක ධර්මය, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර|

ගණිතය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:34:57+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, ගණිතය, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

ඉතිහාසය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:18:35+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, ඉතිහාසය, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

සංස්කෘත විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:04:34+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, සංස්කෘත|

ඉංග්‍රීසි විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T16:38:30+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, ඉංග්‍රීසි, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

සමාජ විද්‍යාව – වාර සටහන් – 3-4-5 වසර

By |2023-12-22T20:11:48+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, වාර සටහන්, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 3 වසර

By |2023-12-22T11:09:07+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව ගුරු මාරගෝපදේශය 3 වසර

By |2023-12-22T10:40:17+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, ගුරු මාර්ගෝපදේශ, සමාජ විද්‍යාව|

Go to Top