ආයුබෝවන්...

5 වසර

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය

By |2024-03-26T20:25:15+00:00March 26th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, විෂය නිර්දේශ, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

දෙමළ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2024

By |2024-03-24T08:03:21+00:00March 24th, 2024|5 වසර, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, දෙමළ, පසන් රණසිංහ|

2023 අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-03-19T19:52:08+00:00March 19th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර|

පිරිවෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාග සම්මන්ත්‍රණවලට මුදල් අය කරන්න එපා

By |2024-03-18T22:00:13+00:00March 18th, 2024|5 වසර, පිරිවෙන් ගුරුසේවා සංගමය, පුවත්, සම්මන්ත්‍රණ|

මාතර දිස්ත්‍රික් මූලික පිරිවෙන් දෙදින ගණිත වැඩමුළුව

By |2024-03-07T11:46:42+00:00March 7th, 2024|5 වසර, පුවත්|

සංස්කෘත ප්‍රශ්නෝත්තර සන්ග්‍රහය 2021-2022

By |2024-03-02T08:07:04+00:00March 2nd, 2024|5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සංස්කෘත|

අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු – රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි

By |2024-02-21T09:21:53+00:00February 21st, 2024|4 වසර, 5 වසර, pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-07T09:57:09+00:00February 7th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

සාමාන්‍ය විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:31:45+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|

Go to Top