පලකළ දිනය - December 20, 2023

Apple MacBook Pro (Retina,13-inch, Early 2015) Core i7 3.1Ghz RAMー16GB SSD512GB රු. 160,000/-

Published on 2023-December-20

Product specifications

Apple MacBook Pro13 (Retina,13-inch, Early 2015)

MacOS10.15.7 Catalina

13.3-inch Retina display IPS screen resolution (2560×1600 pixels)

Processor Intel Core i7 3.1Ghz (up to 3.4Ghz when using Turbo Boost)

CPU built-in graphics Intel Iris Graphics 6100 1536MB

Storage SSD 512GB

Memory 16GB fixed onboard

WEB camera

earphone terminal

Keyboard with backlight function Japanese

Thunderbolt 2

HDMI

USB3.0

Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.0

 

Other detail

Body weight 1580g

Width 314x Height 18x ​​Depth 219 mm

The appearance of the main body is in very good condition with little signs of use.

The display has good color reproduction, and there are no defects such as missing dots, poor brightness, or white spots.

The keyboard is a reliable scissor keyboard.

After playing 58 minutes of HD quality videos on YOUTUBE, the remaining battery capacity was 87%, which is good.

The estimated battery life according to the manufacturer’s specifications is up to 10 hours when using the wireless Internet.

 

AC adapter (genuine, no errors) 

 

After playing 58 minutes of HD quality videos on YOUTUBE, the remaining battery capacity was 87%, which is good.

The estimated battery life according to the manufacturer’s specifications is up to 10 hours when using the wireless Internet.

Sound check OK

LAN/wireless connection confirmation OK

Keyboard confirmation OK

USB port confirmation OK

SD card operation OK

HDMI connection OK

Webcam works OK

Bluetooth operation OK

no

SHIPING METHODS

ඔබට විශ්වාස වන්ත අයෙක් ජපානයේ සිට ලංකාවට පැමිණේනම් ඔහු/ඇය සමග ඔබ මිලී ගන්නා දෙය ගෙන්වා ගැනීම ලාභදායීම මාර්ගයයි. ඔබට විශ්වාස වන්ත කෙනාගේ ජපානය‌ේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය අපට ලබා දුනපසු අපි ඒ් පුද්ගලයාට දින 4 ක් ඇතුලත (ජපානය‌ේ නිවාඩු දින හැර) ලබා දෙන්නෙමු. විස්තර ඒක් කරන්න.

 

 

Coming Soon

Ad views - 198

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment