පලකළ දිනය - December 19, 2023

Panasonic CF-LX5 / SSD128GB / RAM4GB රු. 35,000/-

Published on 2023-December-19

Rs. 35,500/-

Product specifications

Manufacturer: Panasonic

Model number: CF-LX5GDVKS

Monitor: 14.0 type (Full HD 1920 x 1080) TFT color LCD, high resolution, there are two small spots on the screen. I don’t think it’s noticeable when using it.

OS: Windows11 Pro 64bit 23H2 certified

Office2021 certified (with product key)

CPU: 6th generation Intel Core i3 6100U

SSD: 120GB (free 1TB SD card)

Memory: 4GB

Net environment: wireless/wired LAN

Optical drive: Not installed

Other detail

It is working smoothly. Fast startup within 15 seconds. It’s also light and easy to carry. Since it is equipped with Office, you can use it as soon as it arrives.

USB3.0

host x 2 (left side)

USB3.0 host x 1 (right side)

Equipped with microphone input

Equipped with headphone output

Equipped with SD card reader

Equipped with HDMI terminal

Equipped with web camera

Equipped with Bluetooth

AC adapter (genuine, no errors) 

In addition to upgrading to Win11, I have also updated the drivers.

Top cover: There are some minor scratches.

Keyboard: No characters disappear.

There is some shine that is not noticeable.

Palm rest: There are some minor scratches that are not noticeable.

Can be powered by battery. (The battery is a consumable item. )  

Sound check OK

LAN/wireless connection confirmation OK

Keyboard confirmation OK

USB port confirmation OK

SD card operation OK

HDMI connection OK

Webcam works OK

Bluetooth operation OK

SD card  1 TB drive (Soney or Leno)

SHIPING METHODS

ඔබට විශ්වාස වන්ත අයෙක් ජපානයේ සිට ලංකාවට පැමිණේනම් ඔහු/ඇය සමග ඔබ මිලී ගන්නා දෙය ගෙන්වා ගැනීම ලාභදායීම මාර්ගයයි. ඔබට විශ්වාස වන්ත කෙනාගේ ජපානය‌ේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය අපට ලබා දුනපසු අපි ඒ් පුද්ගලයාට දින 4 ක් ඇතුලත (ජපානය‌ේ නිවාඩු දින හැර) ලබා දෙන්නෙමු. විස්තර ඒක් කරන්න.

 

 

Coming Soon

Ad views - 163

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment