පලකළ දිනය - February 27, 2024

iMac Retina5K, 27inch, Mid 2015 Core i5 3.3GHz/8GB/1TB (Rs.96,900/-)

Published on 2024-February-27

Manufacturer: Apple

Product name: iMac

Monitor: 27 inches (5120×2880)

OS: Mac OS Big Sur 11.7.10

CPU: Core i5 3.3GHz

Storage: 1TB

Memory: 8GB 1600MHz DDR3

Graphics: AMD Radeon R9 M290X 2GB

Color: Silver

Ad views - 64

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment