පලකළ දිනය - February 27, 2024

iMac 21.5inch late 2012(Rs.75,000/-)

Published on 2024-February-27

iMac

Display 21.5 inches (1920 x 1080)

2012 Processor 2.7GHz Core i5

Graphics NVIDIA GeForce GT 640M 512MB

Serial number C02**********

Software MacOS 10.15.7 Catalina

Capacity: 1TB HDD

Memory 8GB

Ad views - 55

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment