පිරිවෙන් දත්ත
Members
5
Details
මෙම පිරිවෙන් සාමාජික සමුහයෙන් ඔබට අවශ්‍ය පිරිවෙනේ තොරතුරු බැලීමට සහ ඔබේ පිරිවෙනටම අදාලවන පරිදි ඔබේ පිරිවෙනේ තොරතුරු ඇතුළත් වෙබ් පිටුවක් සකසා ගක හැක.
Sort by
පිරිවෙනේ නම (සිංහල අකුරින්)
ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන
පළාත
බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංකය
0382232575
පිරිවෙන් වර්ගය
මහ
කෘත්‍යාධිකාරී හිමි
අතිපූජ්‍ය පානදුරේ විජිතනන්ද නා හිමි
කෘත්‍යාධිකාරී හිමිගේ දුරකථන අංනය
0718326762
පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍යපාද හපුගොඩ පියංකරතිස්ස හිමි
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍යපාද යාලගමුවේ සීලරතන හිමි
පිරිවෙනේ නම (සිංහල අකුරින්)
අම්/සිරි ඉන්දසිරි පිරිවෙන
පළාත
නැගෙනහිර පළාත
දුරකථන අංකය
0717001950
පිරිවෙන් වර්ගය
මූලික
කෘත්‍යාධිකාරී හිමි
පූජ්‍ය පහලලන්දේ පියනන්ද හිමි
කෘත්‍යාධිකාරී හිමිගේ දුරකථන අංනය
0711367601
පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය බතලයායේ විමලරතන හිමි
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ ස්වර්ණජෝති හිමි
පිරිවෙනේ නම (සිංහල අකුරින්)
පරමධම්මචේතිය මහ පිරිවෙන
පළාත
බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංකය
0777731323
පිරිවෙන් වර්ගය
මහ
කෘත්‍යාධිකාරී හිමි
මාඉටිපේ විමලසාර නා හිමි
පරිවෙණාධිපති හිමි
ලේල්වල තපස්සි නා හිමි
පිරිවෙනේ නම (සිංහල අකුරින්)
ශ්‍රී ජයන්ති මහ පිරිවෙන
පළාත
වයඹ පළාත
දුරකථන අංකය
0712952240
පිරිවෙන් වර්ගය
මහ
කෘත්‍යාධිකාරී හිමි
පූජ්‍ය පඩිකාරමඬුවේ සුදින්න හිමි
කෘත්‍යාධිකාරී හිමිගේ දුරකථන අංනය
0767972873
පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය මඩහපොල විමලජෝති හිමි
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය කොකවැවේ චන්දිම හිමි