පිරිවෙනේ නම (සිංහල අකුරින්)
ශ්‍රී ජයන්ති මහ පිරිවෙන
විද්‍යුත් ලිපිනය (පිරිවෙනේ)
madahapola.wimalajothi85@gmail.com
පළාත
වයඹ පළාත
දුරකථන අංකය
0712952240
පිරිවෙන් වර්ගය
මහ
කෘත්‍යාධිකාරී හිමි
පූජ්‍ය පඩිකාරමඬුවේ සුදින්න හිමි
කෘත්‍යාධිකාරී හිමිගේ දුරකථන අංනය
0767972873
කෘත්‍යාධිකාරී හිමිගේ ඡායාරූපය
පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය මඩහපොල විමලජෝති හිමි
පරිවෙණාධිපති හිමිගේ දුරකථන අංකය
0777786397
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය කොකවැවේ චන්දිම හිමි
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ දුරකථන අංකය
0719558966
පිරිවෙන ආරම්භ කරනලද දිනය
1962-06-07
1
පූජ්‍ය වල්පොල ධම්මජෝති හිමි
2
පූජ්‍ය විහාරගල නාගිත හිමි
3
පූජ්‍ය පඩිකාරමඬුවේ ධම්මික හිමි
4
පූජ්‍ය අකාඩේ උපතිස්ස හිමි
5
ඊ.එම්. තිලකරත්න බංඩා මයා
6
ආර්.පී. සුගතපාල මයා
8
සම්පත් විජේන්ද්‍ර මයා
9
එම්.බී.එම්. සම්පත් දසනායක මයා
10
ඩබ්.එම්. ජානක රජීන්ද්‍ර කුමාර මයා
මෙම පිරිවෙන් සාමාජික සමුහයෙන් ඔබට අවශ්‍ය පිරිවෙනේ තොරත...
Sorry, Sri Jayanthi Maha Pirivena has not made any blog posts yet.
Sri Jayanthi Maha Pirivena does not have any friends yet.