පිරිවෙනේ නම (සිංහල අකුරින්)
ක/ ප්‍රතිරාජ මහා පිරිවෙන
විද්‍යුත් ලිපිනය (පිරිවෙනේ)
WWW.prathirajapirivena@gmail.com
පළාත
බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංකය
0718023191
පිරිවෙන් වර්ගය
මහ
කෘත්‍යාධිකාරී හිමිගේ දුරකථන අංනය
0342247494
පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය. ඔවිටිගල මහින්ද හිමි
පරිවෙණාධිපති හිමිගේ දුරකථන අංකය
0342247494
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය. රවනාගොඩ විනීත හිමි
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ දුරකථන අංකය
0767421890
පිරිවෙන ආරම්භ කරනලද දිනය
1925-01-05
මෙම පිරිවෙන් සාමාජික සමුහයෙන් ඔබට අවශ්‍ය පිරිවෙනේ තොරත...
Sorry, K PRATHIRAJA MAHA PIRIVENA has not made any blog posts yet.
K PRATHIRAJA MAHA PIRIVENA does not have any friends yet.