පිරිවෙනේ නම (සිංහල අකුරින්)
අම්/සිරි ඉන්දසිරි පිරිවෙන
විද්‍යුත් ලිපිනය (පිරිවෙනේ)
bwimalarathana@gmail.com
පළාත
නැගෙනහිර පළාත
දුරකථන අංකය
0717001950
පිරිවෙන් වර්ගය
මූලික
කෘත්‍යාධිකාරී හිමි
පූජ්‍ය පහලලන්දේ පියනන්ද හිමි
කෘත්‍යාධිකාරී හිමිගේ දුරකථන අංනය
0711367601
පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය බතලයායේ විමලරතන හිමි
පරිවෙණාධිපති හිමිගේ දුරකථන අංකය
0717001950
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමි
පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ ස්වර්ණජෝති හිමි
නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ දුරකථන අංකය
0764719959
පිරිවෙන ආරම්භ කරනලද දිනය
2019-01-08
මෙම පිරිවෙන් සාමාජික සමුහයෙන් ඔබට අවශ්‍ය පිරිවෙනේ තොරත...
Sorry, AmSiri Indasiri piriwena has not made any blog posts yet.
AmSiri Indasiri piriwena does not have any friends yet.