ආයුබෝවන්...

தமிழ்2023-11-30T08:28:08+00:00

දෙමළ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2024

By |March 24th, 2024|Categories: 5 වසර, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, දෙමළ, පසන් රණසිංහ|Tags: |

දෙමළ විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 6th, 2024|Categories: 1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, දෙමළ, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|Tags: |

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – දෙමළ – 2021

By |December 7th, 2023|Categories: 5 වසර, දෙමළ, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් ගුරුවරු සඳහා නොමිලේ දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව

By |December 1st, 2023|Categories: අධ්‍යාපනික, දෙමළ, පුවත්|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 1,013
Go to Top