පලකළ දිනය - March 6, 2018

2018 මාර්තු මස 6 වැනි දින කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පිරිවෙන් ආචාර්යවරුන් සදහා පැවති පුහුණු වැඩසටහනේදී  පළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක බලගොඩ අමරජෝති හිමියන්ගේ උපදෙස් පරිදි පරිවේණාචාර්ය බලංගොඩ ධම්මරතන හිමියන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද pirivena.lk වෙබ් අඩවිය පිරිවෙන් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් මහාචාර්ය නාබිරිත්තන්කඩවර ඥාණරතන හිමියන්ගේ සුරතින් විවෘත වූ වගයි.

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment