පලකළ දිනය - December 12, 2018

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සදහා මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා පිළිතුරු සැපයිය යුතු ආකාරය

විෂය ගොනුව (බාගතකරගන්න)
සිංහල Download 
පාලි Download 
බුද්ධ ධර්මය Download 
ගණිතය Download 
ඉංග්‍රීසි Download 
සංස්කෘත Download 
දෙමළ Download 
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව Download 
සමාජ විද්‍යාව Download 
ඉතිහාසය  Download 

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment