පලකළ දිනය - June 5, 2018

ප්‍රශ්න පත්‍රවල අන්තර්ගතය පිළිබද විමසීම් ඒ ඒ විෂය භාර ගුරු උපදේශක වරයාගෙන් විමසා දැනගැනීමට කාරුණික වන්න. 


සංස්කෘත

සංස්කෘත  1,2,3,4,5  වසර

සිංහල

සිංහල 1,2,3,4,5  වසර

පාලි 

පාලි  1 වසර

පාලි 2 වසර

පාලි 3 වසර

පාලි 4 වසර

පාලි 5 වසර

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment