පලකළ දිනය - March 17, 2018

ජාතික පිරිවෙන් දින සැමරුම – කළුගංතොට පිරිවෙන් පුනරුදය  2018 

දැනුම මිනුම තරගාවලිය – පුර්ව අවසාන වටයේ ප්‍රතිඵල 

කළුතර කලාපය 

මතුගම කලාපය 

Reliable Counter

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

2 Comments

  1. වෑගම සමිතරතන හිමි March 19, 2018 at 1:59 pm - Reply

    අපේ පොඩි හාමුදුරැවරැන්ට උණුසුම් සුභ පැතුම්….

  2. Reporn Chakma April 2, 2018 at 1:21 am - Reply

    Good job bhante wish you all may triple gem bless….

Leave A Comment