පලකළ දිනය - February 14, 2019

ත්‍රිපිටක ධර්ම විෂයට සමගාමීව ත්‍රිපිටක ධර්ම දිනය ‌වෙනුවෙන්  2019 වර්ෂයේ පිරිවෙන් වල ක්‍රියාත්මක කලයුතු වැඩසටහන.

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment