පලකළ දිනය - June 26, 2018

සූත්‍ර පිටකය

 පාළි අට්ඨකථා

 පාළි ටීකා

(Aathaapi.org වෙබ් අඩවියට තුති )

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment