පලකළ දිනය - March 23, 2024

SONY PCG-61611N/CPU:AMD Athlon Ⅱ P360 2.30GHz/4GB/640GB/Windows11

Rs. 23,200/-

Product specifications

SONY PCG-61611N

CPU: AMD Athlon Ⅱ P360 2.30GHz

Memory: 4GB

HDD: 640GB

ODD: DVD Multi

Other detail

Ad views - 63

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment