පලකළ දිනය - December 21, 2023

Panasonic CF-SX2 Corei5/SSD128GB/ RAM8GB රු. 33,500/-

Published on 2023-December-21

Product specifications

Manufacturer: Panasonic

Model number: CF-SX2LEBBR

Monitor: 12 inch WXGA++ (1600×900) Good display

OS: Windows10 64bit 22H2 certified

Office2021 certified (with product key)

CPU: 3rd generation Intel Core i5 3320M 2.60GHz

SSD: 128GB

Memory: 8GB

Net environment: wireless/wired LAN

Optical drive: DVD-RW

Other detail

It is working smoothly. Fast startup within 15 seconds. It’s also light and easy to carry. Since it is equipped with Office, you can use it as soon as it arrives.

・USB3.0 host x 2 (left side)

USB2.0 host x 1 (right side)

・Equipped with microphone input

・Equipped with headphone output

Equipped with SD card reader

Equipped with HDMI terminal

・Equipped with web camera

・Equipped with Bluetooth

AC adapter (genuine, no errors) 

I think it is in good condition overall.

In addition to upgrading to Win10, I have also updated the drivers.

Top cover: Minor scratches.

Keyboard: No characters disappear. There is some shine that is not noticeable.

Palm rest: Minor scratches and seal marks.

Sound check OK

LAN/wireless connection confirmation OK

Keyboard confirmation OK

USB port confirmation OK

SD card operation OK

HDMI connection OK

Webcam works OK

Bluetooth operation OK

No

SHIPING METHODS

ඔබට විශ්වාස වන්ත අයෙක් ජපානයේ සිට ලංකාවට පැමිණේනම් ඔහු/ඇය සමග ඔබ මිලී ගන්නා දෙය ගෙන්වා ගැනීම ලාභදායීම මාර්ගයයි. ඔබට විශ්වාස වන්ත කෙනාගේ ජපානය‌ේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය අපට ලබා දුනපසු අපි ඒ් පුද්ගලයාට දින 4 ක් ඇතුලත (ජපානය‌ේ නිවාඩු දින හැර) ලබා දෙන්නෙමු. විස්තර ඒක් කරන්න.

 

 

Coming Soon

Ad views - 115

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment