පලකළ දිනය - December 20, 2023

NEC VK23TB-T Core i5-6200U RAM4GB SSD 512GB රු.49,500/-

Published on 2023-December-20

Product specifications

Product name NEC VK23TB-T

CPU: intel Corei5 6200U 2.3GHz

Memory: 4GB

New SSD: 512GB

Graphics: Intel HD Graphics 520 (built into CPU)

LCD monitor: 12.5 inch wide TFT color LCD (HD+: 1366 x 768 LED LCD)

Network: Equipped with Gigabit LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

Wireless LAN: IEEE802.11 b/g/n compliant, Wi-Fi compatible

Bluetooth: Bluetooth v4.1

SOUND: Intel High Definition Audio compliant, built-in stereo speakers

Chipset: Mobile Intel HM86 Express Chipset

Interface: USB3.0 x 3, LAN, miniDisplayPort, HDMI, SD memory card slot

OS:Windows11Home(64bit)

 

Other detail

It is working smoothly. Fast startup within 15 seconds. It’s also light and easy to carry. Since it is equipped with Office, you can use it as soon as it arrives.

Officially certified. Application content ・Microsoft Word 2019 ・Microsoft Excel 2019 ・Microsoft PowerPoint 2019 ・Microsoft OneNote 2019 ・Microsoft Outlook 2019 ・Microsoft Access 2019 ・Microsoft Publisher 2019 *Please check the photos for detailed condition.

AC adapter (genuine, no errors) 

 

This is a used maintenance item for NEC VK23TB-T.

After replacing it with a new SSD512GB, I did a clean install of Windows 11 PRO.

*Official license certified *Upgraded from Windows 10.

There are some small scratches on the bottom and top plate, but the keyboard shows no signs of use and is in relatively good condition.

*The battery has been charged and activated, but the battery life is unknown.

*Please note that this model is not equipped with a web camera.

Office 2019 Professional Plus is also installed and ready to use.

Sound check OK

LAN/wireless connection confirmation OK

Keyboard confirmation OK

USB port confirmation OK

SD card operation OK

HDMI connection OK

Webcam works OK

Bluetooth operation OK

No

SHIPING METHODS

ඔබට විශ්වාස වන්ත අයෙක් ජපානයේ සිට ලංකාවට පැමිණේනම් ඔහු/ඇය සමග ඔබ මිලී ගන්නා දෙය ගෙන්වා ගැනීම ලාභදායීම මාර්ගයයි. ඔබට විශ්වාස වන්ත කෙනාගේ ජපානය‌ේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය අපට ලබා දුනපසු අපි ඒ් පුද්ගලයාට දින 4 ක් ඇතුලත (ජපානය‌ේ නිවාඩු දින හැර) ලබා දෙන්නෙමු. විස්තර ඒක් කරන්න.

 

 

Coming Soon

Ad views - 270

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment