පලකළ දිනය - February 17, 2024

ai

u

e

o

ka

kiku

keko

sa

shi

su

se

so

ta

chi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

yayu

yo

ra

ri

ru

re

ro

wa

wo

n

ga

gi

gu

ge

go

za

ji

zu

ze

zo

da

ji

zu

de

do

ba

bi

bu

be

bo

pa

pipu

pe

po

kyakyukyo

sha

shu

sho

cha

chu

cho

nya

nyu

nyo

hyahyuhyo

myamyumyo

ryaryuryo

gyagyugyo

ja

ju

jo

byabyubyo

pyapyupyo

views -52

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment