ආයුබෝවන්...

සිංහල

ප්‍රාචීන අවසාන ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |2024-03-12T00:00:59+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |2024-03-11T23:25:27+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |2024-03-11T23:11:19+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

බුත්සරණ – විද්‍යාචක්‍රවර්තී

By |2024-02-22T17:59:31+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|

පූජාවලිය – කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි

By |2024-02-22T17:39:25+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|

Go to Top