ආයුබෝවන්...

සිංහල

බුත්සරණ – විද්‍යාචක්‍රවර්තී

By |2024-02-22T17:59:31+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|

පූජාවලිය – කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි

By |2024-02-22T17:39:25+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|

සිංහල විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:10:34+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සිංහල|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සිංහල- 2021

By |2023-12-01T08:36:32+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

Title

Go to Top