පලකළ දිනය - October 30, 2023

2023 වර්ෂයේ මධ්‍ය වාරයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබට මෙම පිටුවෙන් ලබා ගතහැක. මෙහි සමහර ප්‍රශ්න පත්‍ර නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එම ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබ ලග ඇත්නම් අපට scan කර හෝ photo එකක් ලෙස E-mail (apepirivena@gmil.com) කිරීමට හැකිනම් අනෙක් අය සමගද බෙදා ගතහැක. 

මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
සිංහල මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර I | II | III 5 වසර I | II | III 12  වසර 13  වසර
පාලි මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර I | II 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
සංස්කෘත මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර I | II 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
ත්‍රි.ධර්මය මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර I | II 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
ගණිතය මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර I | II  5 වසර I | II
ඉංග්‍රීසි මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර I | II 4 වසර I | II 5 වසර I | II  12  වසර 13  වසර
 සෞ. විද්‍යාව 3 වසර I | II 4 වසර I | II  5 වසර I | II
සමාජ විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වසර
සාමාන්‍ය විද්‍යාව 3 වසර I | II 4 වසර I | II 5 වසර I | II
ඉතිහාසය 3 වසර I | II 4 වසර I | II  5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
 දෙමළ මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
භූ.විද්‍යාව 3 වසර I | II 4 වසර I | II / A | B 5 වසර I | II / A | B | C

අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment