පලකළ දිනය - May 22, 2018

  මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
සිංහල මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
පාලි මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
සංස්කෘත මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
ත්‍රි.ධර්මය මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
ගණිතය මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර    
ඉංග්‍රීසි මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
 සෞ. විද්‍යාව       3 වසර 4 වසර 5 වසර    
සමාජ විද්‍යාව       3 වසර 4 වසර 5 වසර    
සාමාන්‍ය විද්‍යාව       3 වසර 4 වසර 5 වසර    
ඉතිහාසය       3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
 දෙමළ මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
භූ.විද්‍යාව       3 වසර 4 වසර 5 වසර    

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

3 Comments

 1. TDK sampath July 18, 2018 at 5:42 am - Reply

  ප්‍රාචීන විභාග ට අදාල තොරතුරු සපයන වානම් ගොඩක් වටිනවා

  • piadmin July 21, 2018 at 11:17 pm - Reply

   මේ වනවිට ඒම ‌තොරතුරු ඒකතුකරමින් පවති.

  • piadmin November 1, 2023 at 7:45 pm - Reply

   Hoda aadahasak

Leave A Comment