පලකළ දිනය - May 31, 2018

අ.පො.ස. උසස් පෙළ පාලි විෂය සදහා නියමිත මහා සුපින ජාතකයේ පාලි කොටස ඔබට ලබාගත හැක. ඔබලග ඇති විෂය කරුණු සහ අනෙකුත් වැදගත් දේ ඇත්නම් අපිට කියන්න. දැනුම බෙදා ගැනීම වඩාත් යහපත් වෙයි.


මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment