මෙම වෙබ් අඩවියේ https://pirivena.lk/products/ යන පිටුවේ ඇති දේවල් මිල දී ගැනීම සම්බන්ධව එහි ඇති වට්ස්අප් සබැදිය හරහා පමණක් විමසිය යුතුය. මුදල් ගෙවීමට පෙර භාණ්ඩය ලැබෙන පිළිවෙල ගැන විමසා තහවුරු කරගන්න.