ආයුබෝවන්...

විභාග

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ විභාග සම්මන්ත්‍රණය 2024

By |2024-03-07T19:34:12+00:00March 7th, 2024|News, පුවත්, ප්‍රාචීන, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ|

පිරිවෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාග – සංස්කෘත ප්‍රශ්න පත්‍රය – 2023

By |2024-03-06T22:39:56+00:00March 6th, 2024|අධ්‍යාපනික, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, පිරිවෙන්, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, විභාග, සංස්කෘත|

2023 වර්ෂයේ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය / සංස්කෘත භාෂාව ප්‍රශ්න පත්‍රය

By |2024-03-06T17:03:30+00:00March 6th, 2024|News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|

සංස්කෘත උසස් පෙළ සම්මන්ත්‍රණය 2023

By |2023-11-06T08:15:56+00:00November 4th, 2023|අධ්‍යාපනික, ජානක රජින්ද්‍ර කුමාර, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|

සංස්කෘත ඇගයීම් වාර්තාව – පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – 2019

By |2023-12-01T08:56:42+00:00December 1st, 2020|5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, විභාග, සංස්කෘත|

උ.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය – බුද්ධ ධර්මය

By |2019-03-18T11:39:08+00:00March 18th, 2019|අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, බුද්ධ ධර්මය, විභාග|

මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා පිළිතුරු සැපයිය යුතු ආකාරය

By |2018-12-12T12:21:26+00:00December 12th, 2018|පුවත්, විභාග|

Go to Top