පලකළ දිනය - November 10, 2023

පූජ්‍යපාද හක්මන විමලජෝති ස්වාමීන් වහනසේට බෙහෙවින්ම ස්තූතියි.

views -558

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment