පලකළ දිනය - November 10, 2023

රාජකීය පණ්ඩිත පදියතලාවේ ඥානවිමල හිමියන්ට බෙහෙවින්ම ස්තූතියි.

views -528

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment