පලකළ දිනය - May 21, 2019

විෂය පංතිය
සිංහල 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
ත්‍රිපිටක ධර්මය 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
පාලි 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
සංස්කෘත 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර / II 5 වස​ර
ඉංග්‍රීසි 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
දෙමළ 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
ගණිතය 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
ඉතිහාසය 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
සමාජ විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
සාමාන්‍ය විද්‍යා​ව 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර
භූ​ගෝල විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වස​ර

අවසන් වරට යාවත් කාලීන කළ දිනය - October 31, 2023

මෙතෙක් නැරඹු වාර ගණන - 677,163

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment