පලකළ දිනය - July 1, 2018

පාලි භාෂාවේ සන්ධි විධි සරලව තේරුම් ගතහැකි මෙම පොත සකසා දුන් රාජකීය පණ්ඩිත කොටදුපේ සුමන හිමියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි.

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment