සැ.යු.

  • ලියාපදිංචි ෆෝරමය පිරවීමේදී (*) තරු ලකුණ ඇති ස්ථාන අනිවාර්යෙන් පිරිවිය යුතු ය.
  • තරු ලකුණ නැති ස්ථාන පසුව සම්පූර්ණ කළ හැක.
මූලික තොරතුරු

තරු ලකූණ යොදා ඇති තැන් අනිවාරයෙන් පිරිවිය යුතුය. අනෙක් තොරතුරු පසුව ද ඇතුළත් කළ හැක.

පිරිවෙන් ඉතිහාසය