සැ.යු.

  • ලියාපදිංචි ෆෝරමය පිරවීමේදී (*) තරු ලකුණ ඇති ස්ථාන අනිවාර්යෙන් පිරිවිය යුතු ය.
  • තරු ලකුණ නැති ස්ථාන පසුව සම්පූර්ණ කළ හැක.
පෞද්ගලික තොරතුරු
වෘතීය පසුබිම සහ අධ්‍යාපන සුදුසු කම්
සමාජ මාධ්‍ය සබැඳි
මගේ පිරිවෙන