සැ.යු. කෘථ්‍යාධිකාරී / පරිවෙණාධිපති සහ නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති හිමිවරුන්ගේ ඡායාරූප 550px(W) 700px(H) ප්‍රමාණයේ 1mb ට අඩුවිය යුතු ය.

මූලික තොරතුරු

තරු ලකූණ යොදා ඇති තැන් අනිවාරයෙන් පිරිවිය යුතුය. අනෙක් තොරතුරු පසුව ද ඇතුළත් කළ හැක.

පිරිවෙන් ඉතිහාසය