පළමු නම (First Name)
Balangoda
අවසන් නම (Last Name)
Sumana
උපන් දිනය (Birth day)
1993-02-16
දුරකථන අංකය (Mobile)
0702244005
විද්‍යුත් ලිපිනය (Email)
schoolsumana@gmail.com
සේවය කරන පිරිවෙනේ නම
Maha Vihara Maha Pirivena
ලිපිනය
Ruwanweliseya, Anuradhapura.
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී
මෙම වෙබ් අඩවියේ සිටින ප්‍රධාන සාමාජිකයන්ගේ පිටුවයි
Sorry, Balangoda Sumana has not made any blog posts yet.
Balangoda Sumana does not have any friends yet.