වෑගම ධම්මසිරි හිමි
පළමු නම (First Name)
වෑගම
අවසන් නම (Last Name)
ධම්මසිරි හිමි
උපන් දිනය (Birth day)
1989-11-03
දුරකථන අංකය (Mobile)
0718931958
විද්‍යුත් ලිපිනය (Email)
wegamadaham89@gmail.com
සේවය කරන පිරිවෙනේ නම
විදුමිණ පිරිවෙන් විද්‍යායතනය
ලිපිනය
මාරතුගොඩ
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී
මෙම වෙබ් අඩවියේ සිටින ප්‍රධාන සාමාජිකයන්ගේ පිටුවයි
Sorry, වෑගම ධම්මසිරි හිමි has not made any blog posts yet.
වෑගම ධම්මසිරි හිමි does not have any friends yet.