පළමු නම (First Name)
Ven Godamune
අවසන් නම (Last Name)
Chullanaga
උපන් දිනය (Birth day)
1980-06-28
දුරකථන අංකය (Mobile)
0716431517
විද්‍යුත් ලිපිනය (Email)
bhantechulla@yahoo.com
සේවය කරන පිරිවෙනේ නම
Sri Dharmodaya Pirivena
ලිපිනය
Wellawatta, Colombo 06
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී
මෙම වෙබ් අඩවියේ සිටින ප්‍රධාන සාමාජිකයන්ගේ පිටුවයි
Sorry, Ven Godamune Chullanaga has not made any blog posts yet.
Ven Godamune Chullanaga does not have any friends yet.