,s$m wxlh
msßfjfka ku $ ,smskh
mßfjKdêm;s ysñf.a ku
ÿrl:k wxlh
úoHq;a ,smskh
ඊ.ඩී. 1/8/6/ කුරු/20 කු/බෝධිගුප්ත පිරිවෙණ, දෙණගමුව, පොල්ගහවෙල හැඩිපන්නල පඤ්ඤාලෝක හිමි 0718440092 / 0372243093 bgp1912@gmail.com
ඊ/ඩී/1/6/8/කුරු/13 ව/කු/ඉ/ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මූලික පිරිිිවෙන, කු/කුඹුක්වැව. ඉබ්බාගමුව ඇතුමල්පිටියේ ධම්මාරාම හිමි 0718425715 / 0372054954 dhrama4u@gmail.com