කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ විෂය උපදේශක මණ්ඩලය

පූජ්‍ය දාපනේ මහින්ද හිමි
පූජ්‍ය දාපනේ මහින්ද හිමිසම්බන්ධීකරණ ගුරු උපදේශක ශාස්ත‍්‍රවේදී, ශාස්ත‍්‍රපති, රාජකීය පණ්ඩිත , අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා
රාජකාරි: කළු/ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම මහ පිරිවෙන,
කන්දෙ විහාරය,අඑත්ගම.
පෞද්ගලික : කන්දෙ විහාරය,අඑත්ගම.
දුරකථන : 0714879873
පූජ්‍ය මාරතුපිටියේ මෙත්තාරාම හිමි
පූජ්‍ය මාරතුපිටියේ මෙත්තාරාම හිමිසංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක,ගෞරව ශාස්ත‍්‍රවේදී, ශාස්ත‍්‍රපති , අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා
රාජකාරි: කළු/ධම්මරතන මූලික පිරිවෙණ ,
පෞද්ගලික : ශ‍්‍රී වික‍්‍රම සිංහාරාමය,මාපුටුගල,පෝරුවදණ්ඩ.
දුරකථන :0718010466
පූජ්‍ය වෙල්ගම ගුණසිරි හිමි
පූජ්‍ය වෙල්ගම ගුණසිරි හිමිවෛකල්පික විෂය ගුරු උපදේශක ශාස්ත‍්‍රවේදී , අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා
රාජකාරි: කළු/උපරතන මූලික පිරිවෙණ ,
පෞද්ගලික :
ශී‍්‍ර සුමනභද්‍රාරාමය
ඉද්දගොඩ මතුගම
දුරකථන : – 071 – 7915731
පූජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි
පූජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමිපරිගණක විෂය ගුරු උපදේශක ශාස්ත‍්‍රවේදී (ඉංග‍්‍රීසි මාධ්‍ය, පරිගණක තොරතුරු තාක්‍සණ විද්‍යපති)(තොරතුරු විද්‍යාව දර්ශනපති උපාධි අපේක්‍ෂක)
රාජකාරි: කළු/විජය සෞගත විද්‍යාල මහ පිරිවෙණ
පෞද්ගලික :කළු/විජය සෞගත විද්‍යාල මහ පිරිවෙණ ,
දුරකථන : 071 – 8053796
 එන්.ජී. සුනිල් ප‍්‍රනාන්දු මහතා
එන්.ජී. සුනිල් ප‍්‍රනාන්දු මහතාඉංග‍්‍රීසි විෂය ගුරු උපදේශක පශ්චාත් උපාධි, අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා, අධ්‍යාපනවේදී (ඉංග්‍රීසි) ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මහරගම. Dip in English - Colombo, ඉංග්‍රීසි විශේෂ පුහුණු - පේරාදෙණිය
රාජකාරි: කළු/ධර්මපාල මහ පිරිවෙන, බෙල්ලන. පෞද්ගලික : පන්නිමුල්ල, ලන්සපුර, බදුරලිය. දුරකථන : 0714448637 විද්‍යුත් – sunilfernando6305@gmail.com
 ටී. ඒ. ඞී. සී. ද අල්විස් මහතා.
ටී. ඒ. ඞී. සී. ද අල්විස් මහතා. ගණිතය විෂය ගුරු උපදේශක විද්‍යාවේදී පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා
රාජකාරි: ක`එ/ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම මහ පිරිවෙන,
කන්දෙ විහාරය,අළුත්ගම.
පෞද්ගලික : 40/10,2 වන පටුමග,නාගොඩ,
කළුතර
දුරකථන : 0714457866
 ජී. එස්. සී. ජයවර්ධන මහතා.
ජී. එස්. සී. ජයවර්ධන මහතා.සිංහල විෂය ගුරු උපදේශක, ගෞරව ශාස්ත‍්‍රවේදී, ශාස්ත‍්‍රපති , අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා
රාජකාරි : ක`එ/දස්සනසාර මූලික පිරිවෙන,
බෝම්බුවල.
පෞද්ගලික : සෞභාග්‍යා,විල්පිට,බෝම්බුවල,
කළුතර දකුණ.
ත‍්‍රිපිටක ධර්ම ගුරු උපදේශක
දෙමළ විෂය ගුරු උපදේශක
පාලි ගුරු උපදේශක