පලකළ දිනය - March 19, 2024

බෞද්ධ ආදර්ශ පාඨ – සතියකට එක බැගින් (සිංහල තේරුම සහිත).pdf

සෙවනැලි ගැලපීම – මූලික ශ්‍රේණිය .pdf
නිවැරදිව රෑපය සෑදීම – මූලික ශ්‍රේණිය pdf
තිත් ඉරි මත යා කිරීම – මූලික ශ්‍රේණිය .pdf
කපා ඇලවීම 1 – මූලික ශ්‍රේණිය.pdf
කපා ඇලවීම 2 – මූලික ශ්‍රේණිය pdf

වර්ණ හදුනා ගැනීම – මූලික ශ්‍රේණිය .pdf
පාට විනෝදය – මූලික ශ්‍රේණිය.pdf
ඩයිනෝසිරස්ලාව ලස්සනට පාට කරමු – මූලික ශ්‍රේණිය.pdf
සත්තු ලස්සනට පාට කරමු – මූලික ශ්‍රේණිය .pdf
රූප ලස්සනට පාට කරමු 1 – මූලික ශ්‍රේණිය.pdf

අකුරු මාවත – සංස්කෘත – පූජ්‍ය පරගහකැලේ නාලක හිමි .pdf
සංස්කෘත හෝඩි පොත – පූජ්‍ය නෙල්ලිවල සිරිනන්ද හිමි .pdf
සංස්කෘත ලී අකුරැ පුවරැව පළමු පැත්ත (මිලදී ගැනීමට අමතන්න – 0711494493).jpeg
සංස්කෘත ලී අකුරැ පුවරැව දෙවන පැත්ත (මිලදී ගැනීමට අමතන්න – 0711494493).jpeg
සංස්කෘත අක්ෂර මාලාව 2 – මූලික ශ්‍රේණිය .jpg
සංස්කෘත ඔරලෝසුව – මූලික ශ්‍රේණිය – .jpg
සංස්කෘත අකුරු අභ්‍යාස 2 – මූලික ශ්‍රේණිය.jpg
සංස්කෘත අකුරු අභ්‍යාස 1 – මූලික ශ්‍රේණිය .jpg
සංස්කෘත ඉලක්කම් අභ්‍යාස 2 – මූලික ශ්‍රේණිය.jpg
සංස්කෘත ඉලක්කම් අභ්‍යාස 1 – මූලික ශ්‍රේණිය .jpg
සංස්කෘත දේවනාගරී අක්ෂර මාලාව – මූලික ශ්‍රේණිය .jpg
සෘෂිවරයා.jpg
වේලාව – සංස්කෘත බසින්.jpeg
බීම වර්ග – සංස්කෘත බසින්.jpeg
රැකියා – සංස්කෘත බසින්.jpeg
ආහාර – සංස්කෘත බසින්.jpeg
වාහන – සංස්කෘත බසින්.jpeg
පාසල – සංස්කෘත බසින්.jpeg
පරිසරය – සංස්කෘත බසින්.jpeg
එළවළු – සංස්කෘත බසින්.jpeg
පලතුරු – සංස්කෘත බසින්.jpeg
මූලික ශ්‍රේණිය – සංස්කෘත හෝඩි පොත -.pdf

 

සිරස් මිශ්‍ර එකතු කිරීම – අඩු කිරීම – වැඩි කිරීම – බෙදීම – අභ්‍යාස 100 – 1 සිට 10 දක්වා (A) සිට (J).pdf
සිරස් මිශ්‍ර එකතු කිරීම – අඩු කිරීම – වැඩි කිරීම – බෙදීම – අභ්‍යාස 100 – 1 සිට 9 දක්වා (A) සිට (J).pdf
සිරස් මිශ්‍ර එකතු කිරීම – අඩු කිරීම – වැඩි කිරීම – බෙදීම – අභ්‍යාස 100 – 1 සිට 7 දක්වා (A) සිට (J).pdf
සිරස් මිශ්‍ර එකතු කිරීම – අඩු කිරීම – වැඩි කිරීම – බෙදීම – අභ්‍යාස 100 – 1 සිට 5 දක්වා (A) සිට (J).pdf
තිරස් මිශ්‍ර එකතු කිරීම – අඩු කිරීම – වැඩි කිරීම – බෙදීම – අභ්‍යාස 100 – 1 සිට 10 දක්වා (A) සිට (J).pdf
තිරස් මිශ්‍ර එකතු කිරීම – අඩු කිරීම – වැඩි කිරීම – බෙදීම – අභ්‍යාස 100 – 1 සිට 5 දක්වා (A) සිට (J).pdf
සිරස් මිශ්‍ර එකතු කිරීම – අඩු කිරීම – වැඩි කිරීම – අභ්‍යාස 100 – 1 සිට 10 දක්වා (A) සිට (J).pdf
සිරස් මිශ්‍ර එකතු කිරීම – අඩු කිරීම – වැඩි කිරීම – බෙදීම – අභ්‍යාස 100 – 1 සිට 5 දක්වා (A) සිට (J).pdf
තනි ඉලක්කම්වල මිශ්‍ර එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම (A) සිට (J) .pdf
1 සිට 20 දක්වා එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම (A) සිට (J) .pdf
ඉලක්කම් දෙකක එකතු කිරීම් සහ අඩු කිරීම් (A) සිට (J) .pdf
1 සිට 10 දක්වා ගුණ කිරීම සහ බෙදීම (A) සිට (J).pdf
1 සිට 5 දක්වා ගුණ කිරීම සහ බෙදීම (A) සිට (J) .pdf ඇනලොග් ඔරලෝසු මත පැය 12 ක කාලය කියවීම සහ ලිවීම.pdf
තිරස් අතට සකසන ලද (1 සිට 7 දක්වා) 1 (ප්‍රශ්න 100) (A) සිට (J) දක්වා ගුණ කිරීම – 7 කොටස.pdf
තිරස් අතට සකසන ලද (1 සිට 7 දක්වා) 1 (ප්‍රශ්න 100) (A) සිට (J) දක්වා ගුණ කිරීම .pdf
තිරස් අතට සකසන ලද (1 සිට 7 දක්වා) 1 (ප්‍රශ්න 100) (A) සිට (J) දක්වා ගුණ කිරීම – 6 කොටස.pdf
තිරස් අතට සකසන ලද (1 සිට 7 දක්වා) 1 (ප්‍රශ්න 100) (A) සිට (J) දක්වා ගුණ කිරීම – 5 කොටස.pdf
තිරස් අතට සකසන ලද (1 සිට 7 දක්වා) 1 (ප්‍රශ්න 100) (A) සිට (J) දක්වා ගුණ කිරීම – 4 කොටස.pdf
තිරස් අතට සකසන ලද (1 සිට 7 දක්වා) 1 (ප්‍රශ්න 100) (A) සිට (J) දක්වා ගුණ කිරීම – 3 කොටස.pdf
තිරස් අතට සකසන ලද (1 සිට 7 දක්වා) 1 (ප්‍රශ්න 100) (A) සිට (J) දක්වා ගුණ කිරීම – 2 කොටස.pdf
තිරස් අතට සකසන ලද (1 සිට 7 දක්වා) 1 (ප්‍රශ්න 100) (A) සිට (J) දක්වා ගුණ කිරීම – 1 කොටස.pdf
ගුණ කිරීමේ වගුව – වර්ණ.pdf
ගුණ කිරීමේ වගුව – කළු සුදු.pdf
බිංදුවක් (0) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
තිරස් අතට සකසන ලද 0 – 9 අඩු කිරීම (0-9) (ප්‍රශ්න 100) (A).pdf
දොලහක් (12) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
තුනක් (3) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
හයක් (6) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
හතක් (7) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
එකක් (1) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
නවයක් (9) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
හතරක් (4) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
පහක් (5) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
අටක් (8) අඩු කිරීම (ප්‍රශ්න 25) (A) සිට (J).pdf
තිරස් අතට සකසන ලද අඩු කිරීම මිශ්‍ර අභ්‍යාස.pdf
අඩු කිරීම – (A) සිට (J) දක්වා අඩු කිරීම් සහිත ප්‍රශ්න 100.pdf
අඩු කිරීම – (A) සිට (J) දක්වා අඩු කිරීම් සහිත ප්‍රශ්න 64.pdf
අඩු කිරීම – (A) සිට (J) දක්වා අඩු කිරීම් සහිත ප්‍රශ්න 25.pdf

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment