ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

pdf

පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා – විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි

By |2024-02-22T07:42:06+00:00February 22nd, 2024|pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු – රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි

By |2024-02-21T09:21:53+00:00February 21st, 2024|4 වසර, 5 වසර, pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

සරල පාලි ප්‍රවේශය – බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි

By |2024-02-21T09:21:48+00:00February 21st, 2024|pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

Go to Top