පලකළ දිනය - July 26, 2018

අප වෙබ් අඩවියේ ලියා පදිංචි වීමෙන් ඔබට නොමිලේ අන්තර්ජාල පාඨමාලා හැදෑරීමට පුළුවන්කම ලැබෙනු ඇත. අප වෙබ් අඩවියේ ලියා පදිංචි වීම ඉතාමත්ම පහසුය.

01. අප වෙබ් අඩවියේ දකුණු පස ඉහළ කෙලවරේ ඇති register බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න.

02. පසුව ඔබට පහත පරිදි ලියාපදිංචි පෝරමය දැකගත හැකි වෙයි.

සුදුසු පරිශීලක නාමයක් සහ වලංගු විද්‍යුත් ලිපිනයක් එකතු කරන්න. සැ.යු. ඔබ එක් කරන විද්‍යුත් ලිපිනය (Email ) භාවිතයේ ඇති එකක් විය යුතු ය.

03. ලියා පදිංචි වීමෙන් පසුව ඔබගේ Email ගිණුමට පිවිස Confirmation Email එක ඇවිත් දැයි බලන්න. (Inbox / Spam දෙකම බලන්න) බලා එහි ඇති Link එක මත click කරන්න.

04. පසුව open වන පෝරමයේ නව මුරපදයක් ලබා දී reset password මත ක්ලික් කරන්න.

05. දැන් ඔබ අප වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී අවසානයි. දැන් ඔබට අවශ්‍ය පාඨමාලා අධ්‍යනය කිරීමට හැකියාව ඇත. එහිදී කිසියම් විටෙක ලොග් වීමට අවශ්‍ය වුවහොත් ඔබේ පරිශීලක නාමය හා මුරපදය මතකයේ තබා ගන්න.

ගැටළු ඇත්නම් විමසන්න 0718284753

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment