ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය

By |2024-03-26T20:25:15+00:00March 26th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, විෂය නිර්දේශ, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-07T09:57:09+00:00February 7th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 2021

By |2023-12-01T08:46:31+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව වාර සටහන්

By |2023-11-14T21:03:15+00:00November 14th, 2023|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, අධ්‍යාපනික, වාර සටහන්, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

Go to Top