ආයුබෝවන්...

සමාජ විද්‍යාව

සමාජ විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:26:29+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව – වාර සටහන් – 3-4-5 වසර

By |2023-12-22T20:11:48+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, වාර සටහන්, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව ආදර්ශ කෙටි ප්‍රශ්න

By |2023-12-22T19:56:02+00:00December 22nd, 2023|4 වසර, 5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 5 වසර

By |2023-12-22T12:06:19+00:00December 22nd, 2023|5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 3 වසර

By |2023-12-22T11:09:07+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 4 වසර

By |2023-12-22T11:11:05+00:00December 22nd, 2023|4 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව ගුරු මාරගෝපදේශය 5 වසර

By |2023-12-22T10:45:22+00:00December 22nd, 2023|5 වසර, ගුරු මාර්ගෝපදේශ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව ගුරු මාරගෝපදේශය 4 වසර

By |2023-12-22T10:43:49+00:00December 22nd, 2023|4 වසර, ගුරු මාර්ගෝපදේශ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව ගුරු මාරගෝපදේශය 3 වසර

By |2023-12-22T10:40:17+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, ගුරු මාර්ගෝපදේශ, සමාජ විද්‍යාව|

Go to Top