ආයුබෝවන්...

වාර සටහන්

සමාජ විද්‍යාව – වාර සටහන් – 3-4-5 වසර

By |2023-12-22T20:11:48+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, වාර සටහන්, සමාජ විද්‍යාව|

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව වාර සටහන්

By |2023-11-14T21:03:15+00:00November 14th, 2023|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, අධ්‍යාපනික, වාර සටහන්, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

Title

Go to Top