ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

භූගෝල විද්‍යාව

භූගෝල විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:18:11+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, භූගෝල විද්‍යාව|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – භූගෝල විද්‍යාව – 2021

By |2023-12-01T08:48:39+00:00December 1st, 2023|5 වසර, භූගෝල විද්‍යාව, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

Go to Top