ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

පාලි

අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු – රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි

By |2024-02-21T09:21:53+00:00February 21st, 2024|4 වසර, 5 වසර, pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

සරල පාලි ප්‍රවේශය – බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි

By |2024-02-21T09:21:48+00:00February 21st, 2024|pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

පාළිපාඨාවලී – පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි

By |2024-02-21T09:21:56+00:00February 21st, 2024|pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

පාලි විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:53:56+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, පාලි|

පාලි ප්‍රශ්න පත්‍ර සංග්‍රහය – පිරිවෙන් අවසාන විභාගය

By |2024-01-09T14:07:20+00:00January 9th, 2024|5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, පාලි|

Go to Top